Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Sjölin. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som kunde og Sjölin og afvigelser fra disse vilkår skal aftales særskilt for at være gyldige. Kunden er til bestandigt forpligtet til i enhver henseende forpligtet for at overholde nærværende vilkår. Kundens evt. generelle indkøbsbetingelser, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Sjölin A/S (CVR-nr: 35276785) er beliggende på Klostergade 16, 8000 Århus C. Sjölin driver kontor og lager fra den nævnte postadresse, samt fra webstedet www.sjolin.dk og har følgende e-mailadresse: kontakt@sjolin.dk, hvortil spørgsmål og bemærkninger kan rettes.

 

Gældende version af Sjölins Handelsbetingelse er opdateret d. 08-02-2022

 

1. Forbehold


Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl.

Vær endvidere opmærksom på, at det kan være vanskeligt at gengive farver 100% korrekt på billeder.

Sjölin kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskaber eller toldmyndigheder.

 

2. Betaling af varer

 

Sjölin har altid ret til at tage forudbetaling på det fulde beløb af specielt producerede produkter, med mindre andet er skriftlig aftalt.

Du har hos Sjölin følgende nedenstående muligheder for betaling. Alle priser er inklusiv moms. Sjölin er berettiget til løbende at ændre prissatserne. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sjölin berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af Sjölin benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Der kan enten betales via kontant betaling, Mobilepay, giroindbetaling, samt mulighed for bankoverførelse (se mere under ”bankoverførsel).

Ved bankoverførsel eller giroindbetaling sender Sjölin en faktura der skal betales inden 3 dage fra fakturaen er modtaget. Ved forsinket betaling beregnes morarente iht. diskontoen pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sjölins betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sjölin til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Hvis ikke betalingen er modtaget, inden 7 kalenderdage, sendes første rykker. Ved rykkeprocedure pålægges der gebyr iht. gældende ret.

 

2.1. Bankoverførsel


Vælger man at betale via bankoverførsel, kan pengene overføres via homebanking eller  ved overførelse af pengene i banken.

Alle beløb skal overføres til vores bankkonto i Sparekassen Kronjylland med følgende oplysninger: Reg: 6683 Konto: 0018288877 Faktura nr. skal påføres af betaler.

Du kan også kontakte os på mail: kontakt@sjolin.dk eller på telefon: +45 2245 6486 med spørgsmål til din ordre.

 

2.2 Mobilepay

Ønskes der betaling med Mobilepay skal det fulde beløb, med mindre andet er aftalt, overføres til følgende Mobilepay nr. 28875. I overførselen skal fulde navn og faktura nr. fremgå.

 

3. Levering

Bestilte varer kan afhentes hos Sjölins i det showroom hvor opmåling er foretaget, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Leveringstiden på skræddersyede jakkesæt og smokings, er mellem 6 til 8 uger fra betalingstidspunktet. Der skal påregnes ekstra leveringstid hvis man ønsker levering til døren.
Leveringstiden på skræddersyede skjorter er mellem 6 til 8 uger fra betalingstidspunktet. Der skal påregnes ekstra leveringstid hvis man ønsker levering til døren.

Sjölin forbeholder sig retten til at udbedre evt. Fejl og mangler på skræddersyede produkter. Hvilket i værste tilfælde kan forlænge leveringstiden med yderligere 6-8 uger.

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sjölin skriftligt henvises hertil. Sjölin forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.

 

4. Fortrydelsesret

I overensstemmelse med loven om forbrugerbeskyttelse ved fjernhandel og hjemmesalgsaftaler har forbrugeren, som hovedregel fortrydelsesret jvf. (§ 13). Ifølge (§ 14, 3 p.) gælder hovedreglen dog ikke varer, som er specielt producerede og som på grund af sin beskaffenhed ikke kan tilbageleveres. Undtagelsen fra hovedreglen gælder for køb af Sjölins skræddersyet jakkesæt, skjorter og øvrige specielt producerede produkter.

 

4.1. Øvrige produkter

Hvad angår øvrige produkter (såsom slips, butterflies mv.) gælder hovedreglen og forbrugeren har her ret til at annullere sin aftale ved at meddele Sjölin, og returnere varen hertil senest 14 dage efter modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten m.h.t ikke specielt producerede produkter udøves af Sjölin, Ravnsøvej 7, 8240 Risskov. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

Uagtet ovennævnte er der dog fuld ombyttelsesret hvis:  Farven, mønstret eller snittet ikke stemmer overens med det valgte. 

Ved køb af skræddersyede produkter må det forventes, at der kan komme tilretninger af det enkelte produkt. Dette kan i sagens natur ikke ses som en fortrydelsesret.

 

5. Tilpasningsgarantien

Sjölin tilbyder tilpasningsgaranti som gælder i 30 dage efter du har fået elektronisk besked om at dit jakkesæt er klar til fitting. Man skal påregne 2 uges ekstra leveringstid hvis der skal udføres tilpasninger.

 

6. Reklamationsret

Sjölin yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Sjölin indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

 

7. Personoplysninger

Sjölin er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan levere vores produkt til dig og behandlingen er baseret på den aftale du indgår med os, når du bestiller vores produkter. Dine personoplysninger bliver slettet efter 5 år iht. bogføringsloven. Du har mulighed for at gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte kontakt@sjolin.dk samt klage til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

 

8. I tilfælde af fejlbestilling

I det øjeblik kundens jakkesæt er startet i produktion er der indgået en købsaftale imellem Sjölin og kunden. Denne aftale er bindende, og kan ikke ændres.

Er der dog sket en fejl ved bestillingen, f.eks. farvevalget af tøjet fortrydes, er det muligt at kontakte os, for at se om vi kan få ændret ordren. Dette skal dog ske omgående, idet produktionen af de skræddersyede varer påbegynder samtidig med at ordren bliver fremsendt til Sjölin. Der er dermed ingen garanti for at vi kan nå at ændre det allerede bestilte.

 

9. Risikoen for varerne

Risikoen for varer købt hos Sjölin overgår til kunden som forbruger på leveringstidspunktet.

 

10. Misligholdelse

Kunden kan ophæve købet, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. For ophævelse på grund af mangler er det en betingelse, at manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet. Såfremt mangler ikke er afhjulpet inden rimelig tid, er det endvidere en betingelse for ophævelse, at kunden fremsender et påkrav med en sidste frist for afhjælpning på 10 arbejdsdage – og hvis dette har fundet sted inden fristens udløb, falder misligholdelsen bort, ligesom den misligholdende part ikke kan afkræves erstatning i anledning af misligholdelsen – hvoraf det fremgår, at Kunden vil ophæve købet, såfremt afhjælpning ikke er gennemført inden fristens udløb.

Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en part går konkurs (medmindre konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Ydelsen), såfremt en part træder i betalingsstandsning eller åbner af forhand­linger om akkord, eller såfremt der indtræder væsentligt forringede økonomiske for­hold i øvrigt, der bringer Ydelsens rette opfyldelse i fare.

Bestemmelsen om at afgive påkrav med 10 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 10-arbejdsdages frist.

Ved afhjælpning af mangler tilstræbes det, at manglerne kan afhjælpes fra Suitsyou by Sjölins adresse, således at afhjælpning kan ske via elektronisk fjernopkobling. Såfremt afhjælpning skal ske på kundens adresse sker dette uden omkostning for kunden.

 

11. Ansvarsfraskrivning.

Kunden er indforstået med, at Sjölin ikke er erstatningsansvarlig overfor kunden for opståede tab, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Sjölins kontrol, og som Sjölin ikke med rimelighed på tidspunktet for købets vedtagelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Sjölin hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill og lignende.

Sjölins erstatningspligt er i alle tilfælde begrænset til 25 % af prisen for den pågældende ordre, som Kunden har betalt. Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 5.000.  Der påtages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via Internettet.

Uanset de netop nævnte bestemmelser bortfalder retten til erstatning for et eventuelt dokumenteret tab ikke. Købet er underlagt dansk ret, og kontrakt sproget er dansk.

Eventuelle tvister behandles efter de almindelige gældende værnetingsbestemmelser i dansk ret.

 

12. Force majeure

Hverken Sjölin eller kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig overfor anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved købets indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, eller for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og liggeruden for Sjölins kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sjölin samt indtrædelse af force majure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Sjölin  ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Sjölin udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere købet, såfremt overtagelses-dagen overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af en sådan annullering tilbage-leverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget af den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav parterne imellem.

 

13. Produktansvar

For produktansvar hæfter Sjölin og/eller er Sjölins ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette Sjölin, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Suitsyou by Sjölin ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 

Bliver Sjölin sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

 

14. Ikrafttræden, ophævelse og opsigelse

 Er intet andet skriftligt aftalt, træder købet i kraft ved afgivelse af ordrebekræftelse og løber indtil købet er leveret, eller indtil den berettigede opsiges.

 

15. Generelle bestemmelser.

Sjölin er berettiget til at optage kunden på offentligt tilgængelige referencelister, dersom Kunden konkret giver tilladelse hertil.

Sjölin er berettiget til løbende og uden varsel at opdatere og ændre nærværende forretningsbetingelser.

Book en tid